Regulamin

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RUGBY KLUB GORZÓW WIELKOPOLSKI ORAZ W IMPREZACH SPORTOWYCH ZORGANIZOWANYCH TAKICH JAK ZAWODY, TURNIEJE, SZKOLENIA OGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RUGBY KLUB GORZÓW WIELKOPOSKI LUB INNE KLUBY SPORTOWE ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU RUGBY.

 

 1. Poniższy regulamin stanowią wewnętrze przepisy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rugby Klub Gorzów Wielkoposlki, zwanego dalej Klubem, a ustanowione przez Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rugby Klub Gorzów Wielkopolski.

 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub jest szacunek do wszystkich osób biorących udział w zajęciach.

 3. Każdy uczestnik zobowiązny jest podporządkować się poleceniom trenera lub innych osób odpowiedzialnych za organizację zajęć.

 4. Każde ćwiczenie w czasie trwania zajęć trzeba wykonać z dbałością o bezpieczeństwo własne i współzawodników.

 5. Każdy w dowolnym momencie ma prawo odstąpić od uczestnictwa w zajęciach, nawet bez podania przyczyn (w przypadku osób małoletnich powiadomieni o tym fakcie zostaną rodzice/opiekunowie prawni).

 6. Do zajęć organizowanych przez Klub każdy przystępuje dobrowolnie.

 7. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo zabronić uczestnictwa w zajęciach w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia,
  czy dyspozycji uczestnika.

 8. Do treningów nie ma prawa przystąpić osoba pod wpływem alkoholu czy innych używek.

 9. O wszelkich zmianach w regulamienia powiadomienia przesyłane będą drogę elektroniczną na wskazany adres mailowy lub w formie papierowej podczas treningów.